Domov > Izobraževanje > Programi

Gastronomija
in turizem

Podstrani

Gastronomija in turizem (SSI)

Splošne značilnosti

Program traja štiri leta. Dijaki lahko že ob vpisu izberete module, ki vas zanimajo in tako svoje znanje specializirate za področje gostinstva ali turizma. Z uspešno opravljenimi obveznostmi zberete 240 kreditnih točk.

EGD oddelki

Prvi oddelek z evropsko in globalno dimenzijo smo na SŠGT Celje uvedli v šolskem letu 2006/07, pod okriljem Zavoda za šolstvo. V oddelkih EGD dajemo prednost novostim pri oblikah in metodah dela. Največji poudarek dajemo projektnemu učnemu delu, pri čemer izbiramo teme na podlagi interesov dijakov in aktualnih izzivov, ki se pojavljajo vsako leto pri šolskem delu (izvedba dneva turizma, projektni dnevi, roditeljski sestanki, sodelovanje s partnerskimi šolami iz Slovenije in tujine, EPAS).

 

Učitelji v teh oddelkih uvajamo timsko načrtovanje in izvajanje nekaterih ur/vsebin, predvsem pa skupaj z dijaki usvajamo prvine projektnega učenja. V delo vključujemo tudi naravnega govorca, kar pripomore k razvijanju strokovne pismenosti v tujih jezikih, poleg slovenskega jezika.

 

Pri dijakih spodbujamo odgovornost, ustvarjalnost in inovativnost. Načrt dela v EGD oddelkih predvideva dodatne strokovne ekskurzije. Dijaki se srečujejo s svojimi vrstniki iz partnerskih šol v Sloveniji in tujini. S tem dijaki razvijajo socialne in medkulturne kompetence.

 

V vsakem oddelku po letnikih je predviden en projektni dan (Celje, Slovenija, EU, Dan turizma), dodatna strokovna ekskurzija, tujejezične tematske delavnice, sodelovanje z Mednarodno pisarno SŠGT Celje – učna ura z učitelji partnerskih šol iz tujine ter učne ure (30 ur) ruščine v tretjem letniku.

Poklic in izobrazba

Dijaki, ki uspešno končate program, pridobite naziv gastronomsko-turistični tehnik. Glede na to, katere module izberete, se lahko zaposlite v gostinstvu ali turizmu.

Zaključek in nadaljevanje šolanja

Po uspešno zaključenem četrtem letniku sledi poklicna matura iz slovenščine, gastronomije in turizma s podjetništvom, tujega jezika ali matematike ter izdelka oz. storitve z zagovorom. Kdor se ne zaposli, lahko šolanje nadaljuje na višješolskem in prvostopenjskem visokošolskem študiju. Lahko pa se odločite za maturitetni tečaj ali splošno maturo iz enega predmeta. Tako se odprejo tudi možnosti univerzitetnega študija.

Splošnoizobraževalni predmeti

Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 487 24
P2 Tuji jezik I obvezno 417 20
P3 Tuji jezik II obvezno 210 8
P4 Matematika  obvezno 383 19
P5 Umetnost obvezno 70 3
P6 Zgodovina obvezno 105 5
P7 Geografija obvezno 105 5
P8 Sociologija  izbirno  70 3
P9 Psihologija izbirno 70 3
P10 Fizika obvezno 70 3
P11 Kemija obvezno 70 3
P12 Biologija obvezno 70 3
P13 Športna vzgoja obvezno 340 14
Skupaj A   2397 110
B – Strokovni moduli
M1 Osnove gostinstva in turizma obvezno 140 8
M2 Podjetništvo in zakonodaja obvezno 130 8
M3 Poslovno komuniciranje in IKT obvezno 133 8
M4 Naravna in kulturna dediščina obvezno 134 8
M5 Priprava rednih obrokov  izbirno 234 12
M6 Priprava izrednih obrokov izbirno 230 12
M7 Strežba rednih obrokov izbirno 132 8
M8 Strežba izrednih obrokov izbirno 130 8
M9 Turistično spremljanje in vodenje izbirno 230 12
M10 Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov izbirno 132 8
M11 Obdelava  turističnih informacij izbirno 234 12
M12 Hotelska in receptorska dela izbirno 130 8
M13 Priprava  dietnih jedi izbirno 50 3
M14 Catering izbirno 50 3
M15 Estetika in senzorika izbirno 50 3
M16 Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu izbirno 50 3
M 17 Animacija izbirno 102 6
M 18 Organizacija turističnih storitev  izbirno 105 6
M 19 Dopolnilne dejavnosti v hotelu izbirno 50 3
M 20 Turistično destinacijski  menedžment izbirno 50 3
M 21 Restavracijsko slaščičarstvo izbirno 50 3
M 22 Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač izbirno 50 3
Skupaj B    1313 75
Od tega minimalno za praktično izobraževanje: 
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk    598 24
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom     266 10
D – Interesne dejavnosti
  Aktivno državljanstvo   35 2
Interesne dejavnosti   317 13
Skupaj D   352 15
E – Odprti del kurikuluma 
  Odprti kurikulum    612 26
 
Skupaj pouka (A+B+E)     4322 212
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)     864 40
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)     4674 226
Skupaj (A+B+Č+D+E)     4940 236
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)   4
Skupaj kreditnih točk   240
 
Število tednov izobraževanja v šoli    133   
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom    7   
Število tednov interesnih dejavnosti    11   
Skupno število tednov izobraževanja    151

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni predmeti: šola oziroma dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak lahko izbere strokovne module v obsegu 43 KT izmed strokovnih modulov od M5 do M22.

DELI NA:

Z nami v svet 

Dijaki, učitelji in partnerji naše šole že več kot dvajset let pridobivajo delovne izkušnje v tujini. V okviru različnih evropskih projektov je na mobilnost odšlo že več kot 265 dijakov, 110 zaposlenih in 70 partnerjev iz podjetij. Za svoje delo smo prejeli listino kakovosti, akreditacijo Erasmus+ ter znak odličnosti.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Skip to content