Domov > Projekti

Projekti

Podstrani

NA-MA POTI

NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost.

 

Vključeni smo v projekt NA-MA POTI v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, ki poteka od 4. 11. 2016  do 31. 10. 2022. V projektu nas sodeluje 98 zavodov.

 

Razpis za projekt je obsegal dva sklopa: ˝Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih  kompetenc˝ in  ˝Naravoslovna in matematična pismenost, spodbujanje  kritičnega  mišljenja  in  reševanja problemov˝.

 

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in druge pismenosti (finančne, digitalne, medijske, …) otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

Splošne informacije

Na šoli je izbran tim za izvajanje projekta, ki šteje štirinajst članov. Projektni tim se sestaja in izvaja naloge v skladu z načrti projekta.

 

Naš vzgojno izobraževalni zavod sodeluje v projektu NA-MA POTI kot implementacijski VIZ. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja. 

 

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo in nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri dijakih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost. 

 

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta NA-MA POTI, kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z  vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije. 

Člani

Člani projektnega tima NA-MA POTI razvijamo pri načrtovanju in izvajanju pouka matematično, naravoslovno in finančno pismenost, kritično mišljenje, reševanje problemov, krepimo odnos do naravoslovja in matematike, spodbujamo učno motivacijo.  Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti posebno pozornost namenjamo razvoju naravoslovne, matematične in finančne pismenosti z uvajanjem gradnikov in tudi spremljanju razvoja le-teh. V svojih poučevalnih praksah razvijamo in preizkušamo didaktične pristope, v katerih ponujamo dijakom raznolike dejavnosti na različnih zahtevnostih, ki razvijajo zgoraj zapisane vidike. Z izvajanjem dejavnosti, ki vključujejo didaktične strategije in pristope, udejanjamo strategije prožnih oblik učenja.

 

Več informacij o projektu najdete na spletni strani poslovodečega partnerja, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo: 

 

Dodati link: https://www.zrss.si/projekti/projekt-na-ma-poti/

DELI NA:

Sodobnost, kvaliteta, znanje

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje je ena najmodernejših šol v Sloveniji. Praktični pouk poteka v učilnicah s profesionalno opremo, tako da dijaki že v času pouka spoznajo aparate in postopke, ki jih bodo uporabljali v svojem poklicu. V okviru programa Erasmus+ dijaki pridobivajo izkušnje tudi v tujini.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Skip to content